ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
( SURETY BONDS )

Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον εντολέα (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση), υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές. Μπορεί να είναι καθορισμένης ή αορίστου διάρκειας. Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον εντολέα και το δικαιούχο.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις (δικαιοπραξίες) με τις οποίες ο χρηματοοικονομικός οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει ο εγγυητής και θα την εκπληρώσει για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται, πάντα επακριβώς, στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Οι Ε/Ε διαχωρίζονται σε αυτές που απευθύνονται προς το δημόσιο και ΝΠΔΔ και σε αυτές που απευθύνονται προς ιδιώτες και ΝΠΙΔ.

Οι εγγυητικές επιστολές, ανάλογα με την υφή της παρεχόμενης εγγύησης, διαχωρίζονται σε:

Συμμετοχής Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.
Ανάληψης προκαταβολών Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και υλοποίησης της σύμβασης.
Καλής εκτέλεσης Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
Συντήρησης (καλής λειτουργίας) Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.
Καλής Πληρωμής Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Αλλά και σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων του δεύτερου.
Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη της Ασφάλισης.

Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλωστε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία όπου οι εγγυήσεις από ασφαλιστικές και από τραπεζικά ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την αγορά.

Κατάπτωση Εγγυητικής / Επέλευση του κινδύνου: όταν ο Λήπτης( η ασφαλισμένη επιχείρηση) αδυνατεί να καλύψει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις, ο Δικαιούχος ζητά την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Αναγωγικό Δικαιώματα του Ασφαλιστή: από την ασφαλιστική σύμβαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου & καταβολής του ασφαλίσματος ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Λήπτη της ασφάλισης.

Όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, μπορούν να κάνουν αίτηση για την ασφάλιση εγγυήσεων και να εκδοθεί υπέρ τους εγγυητική επιστολή μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) στην Ελλάδα.

Το σημαντικό πλεονέκτημα της ασφάλισης εγγυήσεων είναι ότι δεν επιβαρύνει το πιστωτικό όριο της επιχείρησης, καθώς μία τέτοια επιλογή, αφήνει τις τραπεζικές πιστωτικές γραμμές του πελάτη διαθέσιμες για κεφάλαιο κίνησης και άλλες απαιτήσεις χρηματοδότησης και επιτρέπει γενικά μια πιο αποδοτική διαχείριση του κόστους. Είναι μια πρόσθετη πηγή έμμεσης χρηματοδότησης, συμπληρωματική της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Για τις επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να γίνεται διαφοροποίηση των πόρων προκειμένου να μπορέσουν να αποφύγουν την δυσάρεστη κατάσταση της εξάρτησης από ένα μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Έχουμε πρόσβαση σε ασφαλιστές με αξιολόγηση S&P "ΑΑ+", που συνήθως αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα επιχειρηματικής επιτυχίας, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του τρίτου μέρους (δικαιούχου).

Το κόστος της εγγύησης ( εκδίδεται ασφαλιστήριο συβόλαιο) εξαρτάται από τη διάρκεια που ισχύει, το ποσό και το είδος της εγγύησης, καθώς και την οικονομική κατάσταση και την επιχειρηματική δραστηριότητα του λήπτη της ασφάλισης.