Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Συνοπτική παρουσίαση των προσφερόμενων καλύψεων ασφάλισης Φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω σύγχρονων ασφαλιστηρίων συμβολαίων κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών που έχουν τεθεί σε λειτουργία

Προϋποθέσεις ασφάλισης

Σημείωση: εφαρμόζονται απαλλαγές ανάλογες των προς ασφάλιση κεφαλαίων.

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών που δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία

Κλασσικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατονομαζόμενων κινδύνων

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι:

Προϋποθέσεις ασφάλισης:

Σημείωση: εφαρμόζονται απαλλαγές ανάλογες των προς ασφάλιση κεφαλαίων.